SASC Members
 


Shahbeer Chemban
0000000000

 

 

 

 

 

 

 

 


Shakir Cholayil
0000000000

 

 


Sameerali Chepata
9633184813

 

 


Shefin Palakkodan

 

 


Shihab Anchalan
00966532822723

 

 


Shihab Anchalan Moochikkal
9895686957

 

 

 

 

 

 

 

 


Shoukath Chepata
8129136467

 

 


Shoukath Erumban
00966562702171

 

 


Sidheeq Devasam Parambath
8089471867

 

 


Sidheeq Kavungal
00966545465070

 

 


Sujith Chakkalakkal
9562429435

 

 

 

 

 

 

 

 


Swalih Devasam Parambath
9747199190

 

 


Ubaid Kandappan

 

 


Yasir Arafath Kavodan
9747505926

 

 


Yunus Koraloty
9895244555

 

 


Zakariya Ansar Koraloty